Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN

1 Algemeen

NB: overal waar coaching staat wordt ook bedoeld training , opleiding en interimmanagement
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor/met opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes

Offertes van AYWE zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. AYWE zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting ‘ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die AYWE nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van AYWE betrokken (zullen) zijn.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door AYWE geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Wijziging adviesteam

AYWE kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met AYWE plaatsvinden.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die AYWE noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden

Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Deze bedenktermijn geldt niet voor een in-company opleidingen of training.

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan AYWE met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal AYWE dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal AYWE de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die het AYWE verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. AYWE kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever AYWE hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10 Annulering en of wijziging opdracht

Annulering van de getekende opdracht door Klant is alleen juridisch geldig indien dit geschiedt door middel van een aangetekende brief.

In geval de opdracht rechtsgeldig wordt geannuleerd door de klant, is de klant de kosten verschuldigd die AYWE heeft gemaakt tot het moment van annulering en de schade die AYWE lijdt ten gevolgde van de annulering.  Voor vooraf geplande langdurige trajecten geldt (langer dan 3 maanden):

 • 50% van the raming als de annulering tussen de drie en zes weken voor de eerste dag van de opdracht plaatsvindt;
 • 75% van the raming als de annulering tussen acht dagen en drie weken voor de eerste dag van de opdracht plaatsvindt;
 • 100% van the raming als de annulering binnen acht dagen voor de eerste dag van de opdracht plaatsvindt.

Voor individuele coachingstrajecten geldt dat bij annulering binnen 24 uur van de afspraak 100% in rekening zal worden gebracht.

Indien er naar aanleiding van COVID-19-besmettingen of maatregelen een fysieke ontmoeting volgens de richtlijnen van de overheid niet mogelijk is, wordt de opdracht online uitgevoerd, tenzij in de offerte anders overeengekomen.

11 Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van AYWE. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van AYWE.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft AYWE vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
AYWE mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. AYWE behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13 Vertrouwelijkheid

AYWE is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. AYWE zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van AYWE aan derden geen mededeling doen over de aanpak van AYWE, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

14 Aansprakelijkheid

AYWE is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door AYWE van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Het gaat hier uitsluitend over schade welke door de klant onomstotelijk bewezen is dat deze te wijten is aan een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor AYWE aansprakelijk kan worden gesteld. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

15 Klachten

Overwegende
Dat het voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject kan wenden tot een klachtencommissie indien bespreking van zijn / haar onvrede met de trainer/opleider/coach/adviseur van AYWE niet tot een bevredigend resultaat leidt.

 Artikel 15.1 Begrippen

Opdrachtgever
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject van AYWE of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie
De klachtencommissie van AYWE inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten.

Cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject
De cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens AYWE wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/trainer/opleider/coach/adviseur
De persoon die in opdracht van AYWE (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitvoert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject gericht aan de “klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 15.2 Ontvankelijkheid

 1. De opdrachtgever die aan de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot een maand na afsluiting van de cursus, training, opleiding, coaching of het begeleidingstraject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject indienen bij de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 15.3 Samenstelling van de Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van AYWE  (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft en een van de directeuren van AYWE. Laatstgenoemde is niet diegene die de (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtenprocedure.

Artikel 15.4 Taak van de Klachtencommissie
De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directie.

Artikel 15.5 Klachtenprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 dagen een bericht dat zijn klacht bij AYWE is ontvangen. De klachten worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Is er toch meer tijd nodig om onderzoek te doen dan wordt de klager hiervan binnen deze 4 weken op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
 2. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
 3. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van AYWE (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
 4. De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.
 5. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur in elkaars aanwezigheid.
 6. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor AYWE. Deze onafhankelijke derde partij betreft:
  1. RTS advocaten, Kennemerstraatweg 386, 1851 BK Heiloo. info@rtsadvocaten.nl

Artikel 15.6 Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

 1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directeur.
 2. De klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
 5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 15.7 Reactie directeur

 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directeur zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.
 2. De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur.
 3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/ opleider/ coach/adviseur.
 4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, zowel aan klager als betrokken trainer/opleider/coach/adviseur de uitspraak worden verstuurd. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en zowel aan klager als betrokken docent/trainer/opleider/ coach/adviseur verstuurd.

16 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.